KONKURS ZA IZBOR GENERALNOG/E SEKRETARA/KE KOMORE
22.11.2021

INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona br.31, Podgorica

e-mail: ing.komora@t-com.me

Kontakt tel: 020/228-295

raspisuje javni konkurs za izbor

GENERALNOG/E SEKRETARA/KE KOMORE – 1 izvršilac

na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine

 
Pored opštih uslova za rad predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava sljedeće posebne uslove:          

              

 • stručno obrazovanje: diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, diplomirani inženjer – visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 (CSPK) kredita, VII 1 podnivo kvalifikacije obrazovanja;
 • znanje rada na računaru;
 • poznavanje jednog stranog jezika;
 • najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
 • državljanstvo Crne Gore;

 Kandidat treba da dostavi prijavu na Konkurs, koja sadrži ime i prezime, adresu, e-mail adresu i kontakt telefon.

 Uz prijavu na konkurs, kandidat za generalnog sekretara Komore je dužan da dostavi sljedeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o državljanstvu;
 • fotokopiju lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);
 • uvjerenje o opštoj zdrastvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci);
 • diplomu ili uvjerenje o stečenom obrazovanju;
 • dokaz o traženom radnom iskustvu na rukovodećim radnim mjestima (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenj i sl.);
 • dokaz ovlašćene institucije o poznavanju rada na računaru (MS Office);
 • dokaz ovlašćene institucije o poznavanju jednog stranog jezika;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;
 • radna biografija (CV);
 • program razvoja i rada Komore.

Mandat generalnog sekretara Komore traje četiri godine i isto lice može biti još jednom birano na istu funkciju u konkursnom postupku.

Prijava sa dokumentacijom, u skladu sa ovim Konkursom se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, u zatvorenoj koverti, neposrednom predajom na arhivi Komore ili putem pošte na adresu:

 

INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona br. 31

(sa naznakom “Za javni konkurs za izbor generalnog sekretara Komore’’)

  

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u štampanim medijima posredstvom Zavoda za zapošljavanje. 

 

Nakon isteka propisanog roka za prijavu kandidata, Komisija formirana od strane Upravnog odbora Komore će izvršiti provjeru dokumentacije o ispunjenosti uslova iz ovog konkursa.

 

Provjera sposobnosti vrši se usmenim intervjuom sa kandidatima koji su ispunili uslove predviđene konkursom.

 

O rezultatima javnog konkursa kandidati će biti obaviješteni u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.          

 

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti na e-mail adresu ing.komora@t-com.me.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021