STRATEGIJA RAZVOJA EVROPSKOG SAVJETA INŽENJERSKIH ORGANIZACIJA (ECEC)
26.04.2022

STRATEGIJA RAZVOJA EVROPSKOG SAVJETA INŽENJERSKIH ORGANIZACIJA (ECEC)  nalazi se u fazi finalnog nacrta i sačinjena je na radionici održanoj tokom marta 2022. godine u Beču(Austrija). U ime Inženjerske komore Crne Gore u izradi dokumenta učestvovali su predsjednik Skupštine Srđan Laković, dipl.inž.el. i predsjednik Komore, mr Nikola Luković, dipl.inž.građ.

U okviru glavnih strateških ciljeva ECEC-a razrađene su pojedinačne aktivnosti koje treba da doprinesu uspješnoj realizaciji. Tako je definisano da buduća područja lobiranja i vidljivije prezentacije struke u Briselu treba da budu fokusirane na kvalitet inženjerskog obrazovanja, regulisaniji sistem javnih nabavki i snažnije zagovaranje benefita od upotrebe BIM-a. Sačinjeno je devet koraka u ovom smjeru i to su: 1) mapiranje svih ciljnih grupa na nivou EU ka kojima treba lobirati, te analiza načina i metoda na koji im treba pristupiti; 2) ažuriranje online kanala prezentacije (Twitter nalog, LinkedIn nalog, i prisustvo na ostalim društvenim mrežama); 3) izgradnja mreže kontakata delegata/kinja Evropskog parlamenta; 4) organizacija posebnih obuka za zagovaranje politika i lobiranje; 5) organizacija događaja sa predstavnicima/ama EU (npr. radni doručak na posebno značajne datume poput Evropskog dana inženjera - 21.06.2022. godine); 6) ljudski resursi i ispitivanje mogućnosti saradnje sa drugim institucijama; 7) unaprijeđenje rada radnih grupa za BIM i javne nabavke; 8) ustanovljavanje fokus grupa za edukaciiju o važećoj regulativi i standardima; 9) donošenje i usvajanje Strategije ECEC nakon učešća svih komora članica u okviru javne rasprave.

Aktivnosti koje treba preduzeti u cilju optimizacije profila ECEC-a i podsticanju dijaloga na stručne teme su: 1) unaprijeđenje dostupnosti sajta ECEC posredstvom sajtova komora članica; 2)analiza i prepoznavanje ključnih problema inženjerske zajednice kao što su tarifnici usluga, BIM aplikacije i sl.; 3)organizacije međunarodnih vebinara na temu ključnih izazova u vezi sa evropskom legislativom; 4)prepoznavanje potencijalnih benefita članstva u ECEC za inženjere/ke; 5)promocija aktivnosti ECEC-a na nacionalnom nivou; 5)izrada informativnih letaka sa najčešćim pitanjima u vezi sa ECEC-om; 6)otvaranje zajedničkog drop-box naloga za sve važne i interesantne materijale. Sve pomenute aktivnosti jednako treba promovisati putem društvenim mreža.

Kako bi se doprinijelo ostvarivanju strateškog cilja koji se odnosi na potrebu unaprijeđenja saradnje sa drugim inženjerskim organizacijama, potvrđeno je osnovno načelo da inženjeri moraju biti na prvom mjestu. U skladu sa tim, politike se mogu osnažiti potpisivanjem sporazuma o saradnji sa organizacijom FEANI. Mladi inženjeri/ke su posebno interesantna kategorija zbog čega ECEC ohrabruje komore članice da organizuju događaje, u saradnji sa vladom, univerzitetima, kompanijama, i drugim privatnim i javnim akterima usmjerene ka promociji njihove vidljivosti i potreba. Ambicija je da svaka komora pripremi listu kompanija koje bi bile zainteresovane da prihvate strane mlade inženjere/ke na obavljanje prakse. Pored toga, u budućnosti će se napraviti zajednički kalendar aktivnosti za sve komore članice, pogotovo u kontekstu obilježavanja dana inženjera.

U cilju daljeg usklađivanje ciljeva i ključnih područja djelovanja nacionalnih komora kroz unaprijeđenje regionalne saradnje potrebno je ohrabrivati međunarodnu mobilnost članica ECEC-a, na način što bi se svaki naredni sastanak na visokom nivou organizovao u drugoj državi. Pored toga, neophodno je napraviti temeljnu analizu važeće regulative u svakoj državi na osnovu čega će se prepoznati potencijalna područja za bilateralno približavanje. Izvršni odbor ECEC-a ima glavnu ulogu u preduzimanju ovih aktivnosti, pa se predlaže i organizacija sastanaka sa upravnim odborima komora članica. Kako bi se postigla veća informisanost o aktivnostima napraviće se jedinstveni kalendar sastanaka Izvršnog odbora, te oformiti ECEC Telegram nalog. Značajan potencijal u regionalnim projektima ima Inženjerska inicijativa za regionalnu saradnju.

Posljednjem strateškom cilju koji glasi proširivanje opsega djelovanja ECEC-a doprinijeće se mapiranjem komora potencijalnih članica koje dijele vrijednosti i interese ECEC-a. Spisak novih država/ inženjerskih organizacija biće sačinjen. Razmatraće se organizacija tematskih događaja u ovim zemljama kako bi se rad ECEC bliže predstavio. Ovim aktivnostima posebno će doprinijeti države članice koje se nalaze u bliskom susjedstvu.

Strategija razvoja ECEC biće otvorena za javnu raspravu i dalje sugestije i komentare. Ova Strategija ujedno predstavljaće okosnicu budućih politika Komore koje se u ovom trenutku intenzivno razvijaju. 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021