MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Izvršni odbori strukovnih komora

2016 - 2020.

Izvršni odbor Strukovne komore arhitekata

 

Izvršni odbor Strukovne komore građevinskih inženjera


Izvršni odbor Strukovne komore elektro inženjera


Izvršni odbor Strukovne komore mašinskih inženjera


Izvršni odbor Strukovne komore drugih inženjerskih struka i planera neinženjerskih struka

2012 - 2016.

Izvršni odbor strukovne komore arhitekata

 

Ljubo Dušanov Stjepčević, dipl.inž.arh., predsjednik
Pero Vukčević, dipl.inž.arh., potpredsjednik
Dr Boris Ilijanić, dipl.inž.arh., član
Ksenija Vukmanović, dipl.inž.arh., član
Mirka Đurović, dipl.inž.arh., član
Miodrag Maraš, dipl.inž.arh., član
Dragan Vuković, dipl.inž.arh., član
Dr Igbala Šabović - Kerović, dipl.inž.arh., član
Dr Dragan Komatina, dipl.inž.arh., član
Master Nebojša Adžić, dipl.inž.arh., član
Ivan Milošević, dipl.inž.arh., član
Jevgenije Pavlović, dipl.inž.arh., članNebojša Milošević, dipl.inž.arh., predsjednik Skupštine Strukovne komore arhitekata

Vlasta Mandić, dipl.inž.arh.   potpredsjednica Skupštine Strukovne komore arhitekata

 

 

Izvršni odbor strukovne komore građevinskih inženjera

 

 

Dušan Kokić, dipl.inž.građ., predsjednik
Prof. dr Duško Lućič, dipl.inž.građ., potpredsjednik
Mr Olivera Doklestić, dipl.inž.građ., član
Doc. dr Željka Radovanović, dipl.inž.građ., član
Natalija Jovović, dipl.inž.građ., član
Prof. dr Miloš Knežević, dipl.inž.građ., član
Ljubiša Lazović, dipl.inž.građ., član


Mr Sanja Radović, dipl.inž.građ., predsjednica Skupštine Strukovne komore građevinskih inženjera

Mr Mladen Gogić, dipl.inž.građ.,  potpredsjednik Skupštine Strukovne komore građevinskih inženjera

 

 

Izvršni odbor strukovne komore elektro inženjera

 

 

Vladimir Đurišić, dipl.inž.el., predsjednik
Željko Maraš, dipl.inž.el., potpredsjednik
Zoran Kaluđerović, dipl.inž.el., član
Hajdana Božović, dipl.inž.el., član
Mićun Nikitović, dipl.inž.el., član
Šeljko Redžepagić, dipl.inž.el., član
Igor Strugar, dipl.inž.el., član


Dragan Peruničić, dipl.inž.el., predsjednik Skupštine Strukovne komore elektro inženjera

Vladimir Slavić, dipl.inž.el., potpredsjednik Skupštine Strukovne komore elektro inženjera

 

 

Izvršni odbor strukovne komore mašinskih inženjera

 

 

Vuk Janković, dipl.inž.maš., član, predsjednik
Zvonimir Bezmarević, dipl.inž.maš., potpredsjednik
Miodrag Macanović, dipl.inž.maš., član
Mr Tanja Gomilanović, dipl.inž.maš., član
Žarko Pajović, dipl.inž.maš., član
Biljana Knežević, dipl.inž.maš., član
Dragan Božović, dipl.inž.maš., član


Prof. dr Igor Vušanović, dipl.inž.maš., predsjednik Skupštine Strukovne komore mašinskih inženjera

Mr Božo Zejak, dipl.inž.maš., potpredsjednik Skupštine Strukovne komore mašinskih inženjera

 

 

Izvršni odbor strukovne komore drugih inženjerskih strukai planera neinženjerskih struka

 

 

Dr Zoran Begović, dipl.inž.el., predsjednik
Dr Mijomir Bošnjak, dipl.inž.znr., potpredsjednik
Velizar Čađenović, dipl.inž.zžs i ppz., član
Veselin Šćepanović, dipl.inž.geod., član
spec. Ana Mišurović, dipl.inž.hem., član
Refik Zejnilović, dipl.inž.hem., član
Mr Slavko Hrvačević, dipl.inž.geol., član


Prof. dr Miodrag Kaluđerović, dipl.inž.rud., predsjednik Skupštine Strukovne komore

Prof. dr Darko Vuksanović, dipl.inž.metal., potpredsjednik Skupštine Strukovne komore

 

 

STRUKOVNE KOMORE

 


Član 32.


Za ostvarivanje ciljeva Komore i obavljanje zadataka iz nadležnosti struka, u cilju unapređenja struka i ostvarivanja odgovarajućeg učešća struka u radu Komore, u Komori se formiraju strukovne komore:

- Strukovna komora arhitekata;
- Strukovna komora građevinskih inženjera;
- Strukovna komora elektro inženjera;
- Strukovna komora mašinskih inženjera;
- Strukovna komora drugih inženjerskih struka i planera neinženjerskih struka.
Strukovne komore su organizacioni djelovi Komore koje čine članovi Komore.


Član 33.


Svaka strukovna komora je samostalno tijelo Komore, koje ostvaruje svoja prava i izvršava svoje obaveze utvrđene ovim Statutom i programom rada strukovne komore.
Strukovne komore imaju svoju partiju u okviru jedinstvenog žiro-računa Komore.
Strukovne komore raspolažu sredstvima koje prihoduju od svojih članova preko posebne partije u okviru jedinstvenog žiro-računa Komore.


SKUPŠTINA STRUKOVNE KOMORE


Član 34.


Strukovna komora ima skupštinu.
Skupština strukovne komore broji najmanje 20 delegata.
Mandat delegata skupštine strukovne komore traje četiri godine.
Skupština strukovne komore ima predsjednika i potpredsjednika.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika skupštine strukovne komore zamjenjuje ga potpredsjednik skupštine strukovne komore.
Predsjednik izvršnog odbora strukovne komore ne može istovremeno biti i predsjednik skupštine strukovne komore.
Predsjednik i potpredsjednik skupštine strukovne komore i predsjednik izvršnog odbora strukovne komore, ne može na te funkcije biti biran više od dva uzastopna mandata.


Član 35.

Skupština strukovne komore:

Usvaja program rada strukovne komore;
Usvaja poslovnik o svom radu;
Predlaže finansijski plan u skladu sa programom rada strukovne komore;
Bira delegate za Skupštinu Komore;
Bira i razrješava predsjednika skupštine strukovne komore;
Bira predsjednika, potpredsjednika i članove izvršnog odbora strukovne komore;
Utvrđuje minimalne cijene za izradu tehničke dokumentacije, reviziju, tehničke preglede i nadzor za stambene i stambeno-poslovne objekte iz oblasti svoje struke;
Pokreće inicijativu za donošenje i unapređenje propisa iz oblasti svoje struke;
Utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada zaslužnim članovima iz svoje strukovne komore.


Član 36.


Skupština strukovnih komora zasijeda na sjednicama koje mogu biti redovne ili vanredne.
Redovna sjednica skupštine strukovnih komora zakazuju se najmanje jedanput u šest mjeseci, a vanredne po potrebi.
Mandat predsjednika i potpredsjednika skupštine strukovne komore traje četiri godine.
Radom skupštine strukovne komore predsjedava predsjednik skupštine strukovne komore, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik.
Redovnu sjednicu Skupštine saziva predsjednik skupštine strukovne komore, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik.
Prijedlog za sazivanje vanredne sjednice skupštine strukovne komore mogu podnijeti: predsjednik Izvršnog odbora strukovne komore, Izvršni odbor strukovne komore, Upravni odbor Komore, predsjednik Komore ili najmanje jedna trećina delegata skupštine strukovne komore.
Prijedlog iz stava 4. mora biti sastavljen u pisanoj formi sa dnevnim redom i odgovarajućim materijalom.
Predsjednik skupštine strukovne komore dužan je da sazove vanrednu sjednicu skupštine najkasnije 15 dana od dana dobijanja inicijative iz stava 4. ovog člana.
Ukoliko predsjednik skupštine strukovne komore ne postupi u smislu stava 6. ovog člana, skupštinu može sazvati i podnosilac inicijative.


Član 37.


Skupština strukovne komore može početi sa radom ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.
Skupština strukovne komore punovažno odlučuje većinom glasova prisutnog broja članova.
Glasanje u skupštini strukovne komore je, po pravilu, javno.


5. IZVRŠNI ODBOR STRUKOVNE KOMORE


Član 38.


Strukovna komora ima izvršni odbor koji čine predsjednik, potpredsjednik i najmanje tri člana strukovne komore.
Mandat članova izvršnog odbora strukovne komore traje četiri godine.
Izvršni odbor strukovne komore rukovodi radom i poslovanjem strukovne komore.
Na funkciju predjsednika i potpredsjednika izvršnog odbora strukovne komore isto lice može biti birano najviše dva uzastopna mandata.


Član 39.


Izvršni odbor strukovne komore radi i odlučuje na sjednicama.
Sjednicama izvršnog odbora strukovne komore predsjedava predsjednik izvršnog odbora strukovne komore, a u slučaju njegove odsutnosti potpredsjednik.
Prava, obaveze i odgovornosti članova strukovne komore, način glasanja, organizovanje i vođenje sjednica i druga proceduralna pitanja, izvršni odbor strukovne komore utvrđuje poslovnikom.


Član 40.


Izvršni odbor strukovne komore:

1. Stara se o unapređenju matične struke;
2. Učestvuje u pripremi prijedloga akata koje donosi Skupština i Upravni odbor Komore;
3. Delegira i predlaže svoje predstavnike u organe i tijela Komore, osim u slučajevima kada je to u nadležnosti skupštine strukovne komore;
4. Podstiče stručno usavršavanje članova svoje komore i organizuje odgovarajuće oblike inovacija znanja iz struke;
5. Priprema analize potreba za stručnim kadrovima iz svoje struke;
6. Stara se za uspješno finansijsko poslovanje u okviru sredstava za realizaciju programa rada strukovne komore;
7. Predlaže pokretanje postupka za brisanje svojih članova iz registra Komore;
8. Predlaže skupštini svoje strukovne komore kandidate za dodjelu nagrada i priznanja Komore;
9. Izvršava i druge poslove i zadatke određene ovim Statutom i drugim aktima Komore, koji se odnose na strukovne komore;
10. Vrši i ostale poslove iz nadležnosti svoje struke.