MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
11.05.2018
VII SJEDNICA SKUPŠTINE STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA

Na osnovu člana 41 Statuta IKCG (Sl. 22/18 od 11.04.2018.god), predsjednik Skupštine Strukovne komore arhitekata, Dragan Vuković, dipl.inž.arh. zakazuje

 

VII SJEDNICU SKUPŠTINE
STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA
 

 

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Izbor verifikacione komisije;
  3. Izvještaj verifikacione komisije;
  4. Razmatranje i usvajanje Predloga zapisnika sa I Vanredne Sjednice Skupštine SKA
  5. Provjera delegata Skupštine SKA sa aspekta plaćanja članarine I neopravdanog odsustva sa dosadašnjih sjednica Skupština SKA I izbor novih delegata;
  6. Primjena člana 39 Statuta IKCG ("Predsjednik I članovi izvršnog odbora strukovne komore ne mogu biti delegati skupštine strukovne komore"), I izbor novih delegata, kao I člana IO SKA;
  7. Razmatranje i usvajanje Nacrta finansijskog plana IKCG za period od 01.01. do 30.06.2018.g., kao I Pravilnika o visini nadoknada za rad u organima I tijelima IKCG I SK (materijal je u att.);
  8. Definisanje vizije i budućnosti IKCG (zahtjev iskazan od strane Predsjednika IKCG, g-dina Borisa Ostojića na zadnjoj sjednici UO IKCG);
  9. Zauzimanje stava SKA vezano za Predlog Zakona o izmjenama I dopunama Krivičnog zakona CG I Predlog Zakona o izmjenama I dopunama Zakona o planiranju prostora I izgradnji objekata, koji su usvojeni na poslednjoj sjednici Vlade CG od 26.04.2018.g.( materijal je u att.).
  10. Razno
 
Sjednica će se održati 18.05.2018.god., u 13.00h, u prostorijama Komore.
ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati