MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
28.12.2018
Završne poruke Okruglog stola Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, sa aspekta arhitektonske struke
Završne poruke Okruglog stola
Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, sa aspekta arhitektonske struke

 

Planiranje prostora

Zaključke i preporuke je teško donijeti dok se ne realizuje bar jedan Plan generalne regulacije koji će pokazati da li je ovakva promjena bila potrebna Crnoj Gori ili je ova ideja ciljana za postizanje određenih efekata u prostoru. Nažalost, kad saznamo biće kasno.

Već se pokazuju određeni problemi u izradi planske dokumentacije po posebnom postupku definisanim u članu 162C prethodnog Zakona, koji nije dovoljno precizan, pa ostavlja mogućnost da se različito tumači.

Poslovi izrade i donošenja planskih dokumenata se prema važećem zakonskom rješenju vrše od strane ministarstva, u netransparentnom procesu direktnog odabira  rukovodioca izrade planskog dokumenta i njegovog stručnog tima, direktnog odabira članova Savjeta za reviziju planskog dokumenta, dakle sve fizičkih lica,  a sve suprotno Zakonu o javnim nabavkama i  Zakonu o konkurenciji.

Uvesti transparentan proces u navedenim poslovima planiranja prostora, kako bi sva zainteresovana lica koja ispunjavaju zakonske uslove imala pristup poslovima od javnog interesa i koja su finansirana iz javnog budžeta.

 

Državne smjernice razvoja ahitekture

-Rok za donošenje Državnih smjernica razvoja arhitekture je bio 12 mjeseci od dana usvajanja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, što znači da je taj rok istekao u oktobru 2018.g. Od strane Glavnog državnog arhitekte je na Okruglom stolu 06.12.2018.g.najavljeno da će se iste usvojiti u prvom kvartalu 2019.g., i da njihova primjena neće biti obavezujuća za projektante arhitekture objekata, već samo savjetodavna. Takođe je rečeno  da će se Plan generalne regulacije raditi i usvojiti nezavisno od Državnih smjernica razvoja arhitekture. Smatramo ovakav stav neprihvatljivim, jer čemu onda donositi ovaj dokument ukoliko nije obavezujući, posebno sa aspekta: “preporuka oblikovanja i materijalizacije objekata u odnosu na ambijentalna svojstva područja”(član 55, stav 2 tačka 3 Zakona).

- Državne smjernice razvoja arhitekture moraju biti obavezujući i uslovni dokument prilikom izrade Plana generalne regulacije CG, posebno sa aspekta detaljne urbanističke razrade centara lokalnih samouprava, a naročito: pravila uređenja i građenja po zonama, pravila parcelacije, smjernica urbane sanacije, smjernica za izradu urbanističkih projekata, smjernica za zaštitu kulturne baštine, smjernica za oblikovanje i materijalizaciju objekata, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja.

-Državne smjernice razvoja arhitekture treba raditi kao interdisciplinarnu studiju, koje treba da realizuju "eminentne" stručne institucije.

-Državne smjernice razvoja arhitekture mogu biti definisane i po principu "kakvo djelovanje u prostoru Crne Gore i kakve oblikovnosti nisu dozvoljene", a u smislu očuvanja autentičnosti.

-Državne smjernice razvoja arhitekture treba da pospješe stvarno autorsku stvaralaštvo, sa "onemogućavanjem" arhitekture tipa "internet, copy - paste", te kategorije objekata za "sviđanje ili nesviđanje"

-Državne smjernice razvoja arhitekture treba da omoguće autorima da se bave kreacijom na osnovu znanja, prakse, te na kraju da se bave kreacijom za čovjeka.

 

Obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije

-Pošto se radi o poslovima izrade TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, sve dokumente vezati za Urbanističku parcelu i objekat, izbaciti kategoriju “investitor” iz iste, te ga uvesti tek u fazi izdavanja Rješenja o građenju./Upravni postupak/

-Investitora svesti u POSEBAN Upravni postupak, koji nije vezan za tehničku dokumentaciju.

-Tehničku dokumentaciju relaksirati nepotrebnog “ponavljanja” dokumenata i relaksirati “pravnog” dijela, jer je primjećeno da taj dio već zauzima preko 50% ukupne dokumentacije.

-Ukloniti potrebu fizičkog priststva Idejnog rješenja u Glavnom projektu i priložiti samo "saglasnost"   Glavnog arhitekte na Idejno rješenje za predmetnu Urbanističku parcelu.

-Uvesti "susretno" projektovanje sa revidentom

-Uvesti projekat Uredjenja terena

- Elaborat parcelacije i preparcelacije prebaciti kao obavezu investitora, te ga isključiti iz Glavnog projekta, jer stvara biznis barijeru.

-Utvrditi da se cijela projektantska djelatnost odvija oko Urbanističke parcele, a ne oko investitora

-Ako su nam regulacioni planovi važeci i kvalitetni, onda je nepotrebno tražiti "saglasnosti" na Glavni projekat od Komunalnih preduzeća i ostalih organa Uprave kojhi su dali saglasnost na iste prilikom procedure usvajanja.

 

Glavni državni i Glavni gradski arhitekta

-Ulogu Glavnog državnog arhitekte i Glavnog gradskog arhitekte definisati kao vrhunsko i krovno obavezujuće visoko savjetodavno tijelo, pomoći projektantima u smislu očuvanja autentičnosti arhitekture i prostora u Crnoj Gori, sa nivoa tehničke podrške i umjetničkog pristupa ostvarivanja Idejnih rješenja, kroz "susretno" projektovanje.

- U opisu poslova Glavnog državnog i Glavnog gradskog arhitekte uvesti obavezu učestvovanja istih u poslovima  praćenja stanja u prostoru (monitoring), i  izrade i donošenja planskog dokumenta, jer jedino u ranim fazama planiranja prostora oni mogu dati svoj puni doprinos obezbjeđenju i promociji najbolje prakse u oblastima urbanizma i arhitekture. Ingerencije koje imaju po važećem zakonskom rješenju su čisto formalne i “ex catedra”,  kada je njihovo učešće u davanju saglasnosti na idejna rješenja bez efekta i često formalno.

-Vezati izradu Idejnih rješenja za Urbanističku parcel i objekat, a prema važećim UTU. Izbaciti invetitora i “pravni dio”, koji stvara formalnu biznis barijeru.

-Ulogu Glavnog državnog arhitekte i Glavnog gradskog arhitekte bi trebalo da obavljaju samo vrhunski stručnjaci, visoke stručne i moralne profesionalnosti, dokazani u svom poslu projektanata, kroz realizaciju velikog broja dijela.

-Ostavlja se i varijanta da se poslovi Glavnog državnog i Gradskog arhitekte ustupe revidentu tehničke dokumentacije.

 

 

Vrste i sadržaj tehničke dokumentacije

-Uvesti izradu projekta uredjenj terena.

-Jasno definisati fazu mašinski projekat I propisati kojim se licencama ista pokriva.

-Propisati pravilnik o sadržini tehničke dokumentacije za projekat izvedenog objekta.

Revizije,građenje i vođenje stručnog nadzora

- Definisati minimalni sastav stalno zaposlenih inženjera u privrednom društvu za dobijanje licenci za reviziju i nadzor, tako da pokriva mogućnost obuhvatanja svih vrsta objekata.

 

Licence

-Kao Kandidat za članstvo u EU, Crna Gora je prihvatila poštovanje svih važećih propisa EU, pa se nameće jednostavan zaključak da se i oblast regulisanih profesija i licenci mora uskladiti sa direktivama EU.

Umjesto postepenog uvođenja svih propisa EU u pravni sistem CG, ovim potezom ukidanja stručnog ispita i licenci se krenulo korak unazad ka članstvu EU, pa se stiče utisak da CG članstvo u EU nije prioritet.

 

IKCG

-Propisati obaveznost članstva licenciranih inženjera u IKCG;

-Propisati nadležnost IKCG za izdavanje licenci “ovlašćeni inženjer” za fizička lica kao i izdavanje licenci “projektant” i “izvođač radova” za pravna lica.

-Pokrenuti inicijativu izrade Zakona o Komori, kao i Zakona o profesionalnoj djelatnosti u planiranju i građenju.

 

Kaznene odredbe

-Propisati krivičnu odgovornost i za:

lice odgovorno za izradu planskog dokumenta (rukovodioca izrade pl.dok. i članove stručnog tima za izradu pl.dok.),
lice odgovorno za reviziju pl.dok. (Savjet za reviziju),
lice odgovorno za izdavanje UTU-a,
glavnog državnog arhitektu i glavnog gradskog arhitektu,
lice odgovorno za inspekcijski nadzor u oblastima planiranja prostora i izgradnji objekata (urbanističko- građevinski inspektor).

 

Prelazne i završne odredbe

-Rok za donošenje Plana generalne regulacije CG je 14.10.2020.g. u skladu sa Članom 216 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Kako još uvijek, zvanično, nije započeo postupak izrade ovog plana, predlažemo produženje roka za njegovo donošenje. Obzirom da do donošenja Plana generalne regulacije  Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ne može biti primijenjen u svom punom kapacitetu, predlažemo preispitivanje i produženje rokova svih ostalih uslova vezano za sistem planiranja prostora u prelaznom periodu.

-Obzirom da je važečim Zakonom propisano da se od 14.04.2018.g. ukidaju licence za planiranje za fizička i pravna lica, a da je do 31.12.2018.g. propisano usvajanje svih započetih planskih dokumenata, da je do donošenja Plana generalne regulacije dozvoljena izrada nove planske dokumentacije kao i izrada planova po Članu 162C (Posebni postupak), smatramo da je neophodno produžiti važnost licenci za planiranje ili izdati nove kako za fizička tako i za pravna lica.

                                                                                              Strukovna Komora Arhitekata