MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
O nama

 

 

IZVOD IZ ZAKONA


U cilju obezbjeđivanja stručnosti i zaštite javnog interesa, lica koja rade na poslovima uređenja prostora i izgradnje objekata, propisanim ovim zakonom, učlanjuju se u Komoru u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata (u daljem tekstu Komora).
Komora ima svojstvo pravnog lica sa pravima i odgovornostima utvrđenim zakonom i statutom Komore.
Statutom Komore se uređuje organizacija Komore, rad i funkcionisanje organa Komore, način izbora i ovlašćenja organa, način odlučivanja i sprovođenja odluka i druga pitanja od značaja za rad Komore.
Na opšta akta Komore koja se odnose na javna ovlašćenja saglasnost daje Ministarstvo.

 

 

NADLEŽNOST KOMORE


Komora obavlja sljedeće poslove:
1) vodi registar članova Komore;
2) stara se o unaprjeđivanju i obezbjeđivanju stručnosti članova Komore;
3) donosi etički kodeks i stara se o njegovom sprovođenju;
4) vodi disciplinske postupke protiv svojih članova i izriče mjere;
5) utvrđuje minimalne cijene za izradu tehničke dokumentacije, reviziju, tehničke preglede i nadzor za stambene i stambeno-poslovne objekte;
6) vrši kontolu primjene cijena iz tačke 5 ovog člana;
7) organizuje i sprovodi polaganje stručnog ispita po ovom zakonu;
8) određuje visinu članarine i upisnine svojih članova;
9) štiti i zastupa interese članova;
10) obavlja druge poslove na osnovu zakona i statuta Komore.
Poslove iz stava 1 tač. 5, 6 i 7 ovog člana Komora vrši kao javno ovlašćenje.
Način vršenja kontrole iz stava 1 tačka 6 ovog člana propisuje Komora, uz saglasnost Ministarstva.
Nadzor nad obavljanjem poslova iz stava 1 tač. 5, 6 i 7 ovog člana vrši Ministarstvo.

 

 

IZVOD IZ STATUTA KOMORE


U cilju obezbjeđivanja stručnosti i zaštite javnog interesa, lica koja rade na poslovima uređenja prostora i izgradnje objekata, propisanim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, br. 51/08 – u daljem tekstu: Zakon), učlanjuju se u Komoru.

Komora ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom Komore.
Komora je upisana kod Centralnog registra Privrednog suda Crne Gore, a svoju djelatnost obavlja na području Crne Gore.

Komora obavlja djelatnost pod nazivom: »Inženjerska komora Crne Gore«.
Skraćen naziv Komore glasi: »IKCG«.
Sjedište Komore je u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 31.
Pri poslovanju sa inostranstvom kao ime Komore upotrebljava se »Engineers Chamber of Montenegro«.
Kao skraćeni naziv pri poslovanju sa inostranstvom upotrebljava se »ECM«.

 

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati