MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Skupština

 

 

2016 - 2020.
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KOMORE

Boris Ilijanić, dipl.inž.arh.

 

Nebojša Milošević, dipl.inž.arh. /IN MEMORIAM/


 


POTPREDSJEDNICA SKUPŠTINE KOMORE

Mira Radunović, dipl.inž.el.

 

 

 2016. - 15.12.2016.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KOMORE - POTPREDSJEDNICA SKUPŠTINE KOMORE
Mr Olga Radulović, dipl.inž.građ.

 

 

 
 
2012 - 2016.
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KOMORE
Prof. dr Miodrag Bulatović, dipl.inž.maš.

(in memoriam)

 
 
2008 - 2012.
 
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KOMORE
Prof. dr Radenko Pejović, dipl.inž.građ.


 
SKUPŠTINA KOMORE
 


Skupština je najviši organ Komore sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.
Skupština Komore ima predsjednika i potpredsjednika.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Skupštine zamjenjuje potpredsjednik Skupštine.
Skupština Komore broji 100 delegata koji se biraju na period od četiri godine.
Skupštinu čine delegati strukovnih komora.
Svaka strukovna komora bira po 20 delegata.
Predsjednik i potpredsjednik Skupštine biraju se iz redova delegata.
Delegate strukovnih komora bira skupština strukovne komore.
 


Skupština Komore:
1. Donosi Statut Komore;
2. Donosi Etički kodeks Komore;
3. Donosi Poslovnik o svom radu;
4. Donosi odluku o raspisivanju redovnih i prijevremenih izbora;
5. Verifikuje mandate delegata Skupštine;
6. Bira i razrješava predsjednika i potpresjednika Skupštine Komore;
7. Bira i razrješava predsjednika Komore;
8. Verifikuje članove Upravnog odbora;
9. Na prijedlog Upravnog odbora bira i razrješava tužioca Komore u disciplinskom postupku u Komori;
10. Na prijedlog Upravnog odbora bira i razrješava predsjednika i dva člana disciplinskog suda Komore;
11. Razmatra i usvaja pravilnik o utvrđivanju minimalnih cijena za izradu tehničke dokumentacije, reviziju, tehničke preglede i nadzor za stambene i stambeno-poslovne objekte;
12. Donosi opšti akt o kontroli primjena cijena iz tačke 11. ovog člana;
13. Razmatra i usvaja završni račun Komore;
14. Razmatra i usvaja finansijski plan Komore;
15. Razmatra i usvaja program rada Komore za narednu godinu;
16. Razmatra i usvaja izvještaj o radu Komore za proteklu godinu;
17. Usvaja izvještaj o radu Nadzornog odbora;
18. Usvaja izvještaj o radu Disciplinskog suda Komore;
19. Utvrđuje visinu nadoknada za rad u Upravnom odboru Komore;
20. Utvrđuje visinu nadoknada za rad u izvršnim odborima strukovnih komora;
21. Donosi pravilnik o dodjeli nagrada svojim članovima;
22. Dodjeljuje nagrade zaslužnim članovima Komore, na prijedlog strukovnih komora;
23. Propisuje uslove o načinu dodjele zvanja počasnog člana Komore;
24. Raspravlja i odlučuje o pitanjima značajnim za obavljanje djelatnosti, položaja članova i rada Komore;
25. Bira i razrješava članove Nadzornog odbora;
26. Vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.
 


Skupština raspisuje izbore u roku koji nije duži od 3 mjeseca prije konstituisanja novog saziva Skupštine.
Skupština donosi odluku o svom raspuštanju.

Mandat delegata Skupštine traje 4 godine i verifikuje se na konstitutivnoj sjednici Skupštine Komore, sa pravom strukovnih komora da po potrebi vrše promjenu svojih delegata u toku važećeg mandata. Promjena delegata Skupštine verifikuje se na prvoj narednoj sjednici.


Delegatu Skupštine prestaje mandat i prije isteka roka na koji je izabran, ako:
1. Bude opozvan od strane strukovne Komore ili drugog nadležnog organa;
2. Podnese ostavku;
3. Bude osuđen na izdržavanje kazne zatvora duže od 6 mjeseci;
4. Bude brisan iz registra članova Komore.

 


Skupština Komore zasijeda po potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.
Radom Skupštine predsjedava predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik Skupštine.
Mandat predsjednika i potpredsjednika Skupštine traje 4 godine .
Redovnu sjednicu Skupštine saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik Skupštine.
Prijedlog za sazivanje vanredne sjednice Skupštine mogu podnijeti: predsjednik Komore, Upravni odbor, Nazorni odbor, izvršni odbor strukovne komore ili najmanje jedna trećina delegata Skupštine Komore.
Prijedlog iz stava 5. ovog člana mora biti sastavljen u pisanoj formi sa dnevnim redom i odgovarajućim materijalom.
Predsjednik Skupštine dužan je da sazove vanrednu sjednicu najkasnije 30 dana od dana dobijanja prijedloga iz stava 5. ovog člana.
Ukoliko predsjednik Skupštine ne postupi u smislu stava. 7. ovog člana, sjednicu može sazvati i sam predlagač.

 


Skupština može početi sa radom ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja delegata.
Skupština punovažno odlučuje većinom glasova prisutnog broja delegata.
Glasanje u Skupštini je, po pravilu, javno.
Poziv za sjednicu Skupštine s prijedlogom dnevnog reda i materijalom dostavlja se delegatima Skupštine poštom i elektronskom poštom najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice.

 

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati