MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Upravni odbor2016 - 2020.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Boris Ostojić, dipl.inž.el.
POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Miodrag Macanović, dipl.inž.maš.
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA


Dr Igbala Šabović - Kerović, dipl.inž.arh.

Mr Novica Mitrović, dipl.inž.arh.

Prof. dr Srđan Janković, dipl.inž.građ.

Slavka Žižak, dipl.inž.građ.

Rajko Radusinović, dipl.inž.el.

Sandra Šipčić, dipl.inž.el.

Borislav Dragović, dipl.inž.maš.

Mr Slavko Hrvačević, dipl.inž.geol.

Velizar Čađenović, dipl.inž.zžs i ppz

Prof. dr Radovan Bakić, dipl.geograf  /IN MEMORIAM/

Rade Gregović, dipl.ecc


 

2016 - do održavanja opštih izbora u Komori (15.12.2016. god.)

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Prof. dr Branislav Glavatović, dipl.inž.geol.

 

 

POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Prof. dr Radenko Pejović, dipl.inž.građ.

 

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA


Prof. dr Miloš Knežević, dipl.inž.građ.

Rajko Radusinović, dipl.inž.el.

Prof. dr Dečan Ivanović, dipl.inž.maš.

Prof. dr Milorad Burić, dipl.inž.maš.

Mr Slavko Hrvačević, dipl.inž.geol.

Velizar Čađenović, dipl.inž.zžs i ppz

Prof. dr Radovan Bakić, dipl.geograf - predstavnik nadležnog Ministarstva 

 

 

2012 - 2016.
 
 
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Prof. dr Branislav Glavatović, dipl.inž.geol.

 

 

POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Prof. dr Duško Lučić, dipl.inž.građ.

 

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA


Danilo Gvozdenović, dipl. pravnik, predstavnik nadležnog Ministarstva
Zoran Tomić, dipl.ecc, predstavnik nadležnog Ministarstva
Arh. Ljubo Dušanov Stjepčević
Pero Vukčević, dipl.inž.arh.
Dušan Kokić, dipl.inž.građ.
Vladimir Đurišić, dipl.inž.el.
Željko Maraš, dipl.inž.el.
Prof. dr Milorad Burić, dipl.inž.maš.
Prof. dr Dečan Ivanović, dipl.inž.maš.
Veselin Šćepanović, dipl.inž.geod.
Velizar Čađenović, dipl.inž.zžs i ppz

 

 

 

 

 

2008 - 2012.

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Arh. Ljubo Dušanov Stjepčević

 

 

POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Prof. dr Branislav Glavatović, dipl.inž.geol.

 

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA


Pero Vukčević, dipl.inž.arh.
Mr Boris Ilijanić, dipl.inž.arh.
Prof. dr Miloš Knežević, dipl.inž.građ.
Dr Željka Radovanović, dipl.inž.građ.
Ratko Vujović, dipl.inž.el.
Rade Đuričković, dipl.inž.el.
Prof. dr Miodrag Bulatović, dipl.inž.maš.
Mr Milojica Zindović, dipl.inž.maš.
Dr Mijomir Bošnjak, dipl.inž.znr
Danilo Gvozdenović, dipl. pravnik, predstavnik nadležnog Ministarstva
Zoran Tomić, dipl.ecc, predstavnik nadležnog Ministarstva

 

 

 

 

UPRAVNI ODBOR KOMORE

 


Upravni odbor je organ Komore koji upravlja radom Komore u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Komore.

 

 

Upravni odbor čine: predsjednik, po dva predstavnika svake strukovne komore i dva predstavnika nadležnog Ministarstva.
Predsjednik Upravnog odbora je po funkciji i predsjednik Komore.
Potpredsjednik Komore bira se iz redova Upravnog odbora.
Generalni sekretar Komore učestvuje u radu Upravnog odbora po službenoj dužnosti, bez prava glasa.

 

 

Po pravilu, predsjednik i potpredsjednik izvršnog odbora strukovne komore su članovi Upravnog odbora Komore.
Izvršni odbor strukovne komore, u slučaju potrebe, ima pravo da predloži zamjenu člana Upravnog odbora.
Zamjena člana Upravnog odbora verifikuje se na prvoj narednoj sjednici Skupštine Komore.

 

 

Upravni odbor:
1. Sprovodi odluke i zaključke Skupštine Komore;
2. Priprema akta Komore koje razmatra i usvaja Skupština Komore;
3. Donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Komore i druga akta koja nijesu u nadležnosti Skupštine;
4. Bira i razrješava generalnog sekretara Komore;
5. Predlaže Skupštini člana Komore za tužioca u disciplinskom postupku u Komori;
6. Predlaže Skupštini članove Komore za predsjednika i dva člana disciplinskog suda Komore;
7. Priprema i daje Skupštini na usvajanje pravilnik o utvrđivanju minimalnih cijena za izradu tehničke dokumentacije, reviziju, tehničke preglede i nadzor za stambene i stambeno-poslovne objekte;
8. Priprema i daje Skupštini na usvajanje akt o kontroli primjene cijena iz tačke 7. ovog člana;
9. Donosi akt o organizaciji i sprovođenju polaganja stručnog ispita za lica koja rade u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata;
10. Razmatra i predlaže Skupštini na usvajanje završni račun Komore;
11. Razmatra i predlaže Skupštini na usvajanje finansijski plan Komore;
12. Utvrđuje prijedlog programa rada Komore za narednu godinu i predlaže Skupštini na usvajanje;
13. Utvrđuje prijedlog izvještaja o radu Komore za proteklu godinu i predlaže Skupštini na usvajanje;
14. Određuje visinu upisnine i članarine svojih članova;
15. Donosi pravilnik o disciplinskom postupku;
16. Donosi pravilnik o korišćenju i raspodjeli sredstava Komore;
17. Donosi akta o radu stalnih tijela Komore;
18. Utvrđuje sadržinu i način vođenja i čuvanja registara Komore;
19. Utvrđuje visinu naknada za rad u tijelima Komore;
20. Predlaže Skupštini uslove za sticanje zvanja počasnog člana Komore;
21. Priprema listu prijedloga članova Komore za dodjelu nagrada i daje Skupštini Komore na razmatranje i usvajanje;
22. Razmatra i usvaja programe rada strukovnih komora;
23. Utvrđuje iznos obaveza strukovnih komora prema zajedničkim potrebama Komore, na osnovu programa rada i planiranih troškova funkcionisanja Komore, poštujući princip jednakosti i ravnopravnosti;
24. Odlučuje o učlanjenju Komore u međunarodne organizacije i druge organizacije i imenuje predstavnike Komore u tim udruženjima odnosno organizacijama i organima;
25. Imenuje glavnog i odgovornog urednika biltena Komore i imenuje urednike i članove uređivačkih odbora štampanih i elektronskih izdanja i prezentacija Komore;
26. Organizuje i obezbjeđuje obavljanje povjerenih poslova, kao i poslova od značaja za profesionalnu praksu i usavršavanje rada članova Komore;
27. Donosi akta za sprovođenje poslova zakonom prenešenih javnih ovlašćenja;
28. Donosi i sprovodi godišnji program stručnog usavršavanja članova;
29. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima Komore.

 

 

Za vršenje određenih poslova Upravni odbor može imenovati komisiju. Odlukom o formiranju komisije utvrđuje se njen djelokrug rada, sastav i visina nadoknade za rad.

 

 

Upravni odbor radi u sjednicama, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.
Sjednicu Upravnog odbora zakazuje i vodi predsjednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik.
Vanrendne sjednice Upravnog odbora predsjednik Upravnog odbora dužan je da sazove u roku ne dužem od petnaest dana, ukoliko to pisanim zahtjevom od njega zatraži predsjednik Skupštine Komore, najmanje trećina članova Upravnog odbora, Nadzorni odbor ili izvršni odbor jedne strukovne komore.
Upravni odbor može zasijedati ako sjednici prisustvuje većina članova.

 

 

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati