MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
Predsjednik Komore

 

 

 

 

2016 - 2018.


PREDSJEDNIK KOMORE

Boris Ostojić, dipl.inž.el.

 

 

 

 

 

 

  

Predsjednik Komore:

 

1. Predstavlja i zastupa Komoru i rukovodi njenim radom, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje ga potpredsjednik;

2. Odgovara za zakonitost rada Komore;
3. Koordinira rad organa i tijela Komore;
4. Potpisuje akta Komore;
5. Potpisuje ugovore i dokumenta u vezi materijalnog i finansijskog poslovanja Komore, kao i protokole o saradnji;
6. Na osnovu izvještaja komisije za stručne ispite, potpisuje i izdaje uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
7. Prati i usaglašava rad izvršnih odbora strukovnih komora i stalnih tijela Komore i razmatra druga pitanja iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata, kao i pitanja iz djelatnosti Komore;
8. Po potrebi imenuje komisije za rješavanje povremenih poslova i zadataka iz nadležnosti Komore;
9. Priprema prijedloge izvještaja o radu Komore i dostavlja ih Upravnom odboru;
10. Po potrebi učestvuje u radu organa, stalnih tijela i komisija Komore;
11. Daje punomoćje drugim članovima Komore za predstavljanje i zastupanje komore u zemlji i inostranstvu;
12. Podnosi Skupštini godišnje i po potrebi periodične izvještaje o radu Komore.
13. Organizuje, usmjerava i vrši koordinaciju saradnje sa nadležnim ministarstvom i drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu;
14. Organizuje i obezbjeđuje obavljanje povjerenih poslova, kao i poslova od značaja za profesionalnu praksu i usavršavanje rada članova Komore;
15. Obavlja i druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Komore, kao i druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor.

 

 

Određena ovlašćenja iz svog djelokruga rada predsjednik Komore može prenijeti na članove Upravnog odbora i generalnog sekretara Komore.

 

 

Mandat predsjednika Komore traje dvije godine.
Predsjednik Komore može biti uzastopno biran najviše dva puta.
Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini i Upravnom odboru Komore.

 

 

Predsjednik Komore ne može biti predsjednik i član tijela Komore.

 

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati