MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
F.A.Q.

 

1. Kako postati član Inženjerske komore Crne Gore?
 

U cilju sticanja statusa člana Inženjerske komore CG potrebno je ispuniti prijavu (koja se nalazi na linku ZAHTJEVI) i uz nju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, navedenu u prijavi.
Upisnina za domaće državljane iznosi 200,00 eura. Pored upisnine, potrebno je uplatiti i godišnju članarinu u iznosu od 100,00 eura. Dokaz o uplati je sastavni dio dokumentacije.
Članstvo u Komori teče od datuma podnošenja prijave.
Isti uslovi učlanjenja važe za nerezidente, s tim što je potrebno uplatiti iznos od 2.500,00 eura.

 

 

 

2. Koji je broj žiro računa Inženjerske komore Crne Gore na koji se vrše uplate?

 

Broj žiro-računa Komore je 530-1870-29, NLB Montenegrobanka.

 

 

 

3. Koliko košta godišnja članarina u Komori?

 

Iznos članarine za lica koja imaju crnogorsko državljanstvo i strance sa stalnim mjestom boravka u Crnoj Gori iznosi 100,00 €.
Iznos članarine za strance je 2.500,00 €.

 

 

 

4. Koji su uslovi za polaganje stručnog ispita?

 

Stručni ispit može polagati lice koje ima visoku školsku spremu i jednu godinu radnog iskustva. Za polaganje stručnog ispita kandidat podnosi pisanu prijavu (na liknu ZAHTJEVI) uz navedenu, prateću dokumentaciju. Troškovi polaganja stručnog ispita iznose 150,00 eura i snosi ih kandidat. Dokaz o uplati je sastavni dio dokumentacije.

 

 

 

5. Na koji vremenski period se izdaje licenca?

 

Licenca za fizička lica izdaje se na neodređeno vrijeme. Uslov važenja licence je potvrda Komore o članstvu.
Licenca za privredna društva izdaje se na period od pet godina. Uslov važenja licence je važnost licence inženjera na osnovu čije licence je privredno društvo steklo licencu.
Imalac licence je dužan da obavijesti Komoru o svim promjenama u privrednom društvu, pravnom licu odnosno preduzetniku, koje utiču na ispunjenost uslova za sticanje licence, u roku od 15 dana.

 

 

 

6. Koji je iznos potrebno uplatiti za izdavanje licence za fizička i pravna lica?

 

Naknada za sprovođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje ili ovjeru licenci fizičkim licima iznosi 30 €.
Naknada za sprovođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje ili ovjeru licenci privrednim društvima, pravnim licima odnosno preduzetnicima iznosi 60 €.

 

 

 

7. Koji je rok za rješavanje zahtjeva za izdavanje licence za fizička i pravna lica?

 

Rok za izdavanje licence je 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

 

 

8. Koji su uslovi za izdavanje stručnih mišljenja u postupku javnih nabavki?

 

Na osnovu člana 65. Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 42/11) i člana 4. stav 2 Pravilnika o metodologiji iskazivanja podkriterijuma o ocjeni i upoređivanju uslova ponuđača na tenderu („Sl. list CG“, br. 63/11), Inženjerska komora Crne Gore je obavezna da po zahtjevu naručioca daje stručno tumačenje u pogledu licenci koje treba ponuđač da ispunjava u vezi Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/08).
Imajući u vidu da Komora, po osnovu matičnog Zakona i opštih akata nema predviđenu navedenu obavezu, a dužna je da istu ispunjava, odlučeno je da na ime troškova postupka davanja stručnih mišljenja nadoknada iznosi 30,00 € po zahtjevu.
Zahtjevi se podnose Inženjerskoj komori u pisanoj formi na adresu: Bulevar Džordža Vašingtona br. 31, Podgorica.
Naknada za izdavanje stručnog mišljenja iznosi 50,00 € po jednom zahtjevu. Ukoliko zahtjev sadrži više od tri poziva, za svaki naredni poziv naručilac je dužan da uplati navedeni iznos.Rok za dostavljanje mišljenja po zahtjevu je 15 dana o dana njegovog prispjeća.

 

 

 

 

ANKETA
Ocijenite izgled nove internet prezentacije?
 Odlična  Dobra  Loša GLASAJ Rezultati