MAILING LISTA
Da bi ste se prijavili na našu mailing listu molimo Vas da unesete podatke ovdje.
Ime: 
Prezime: 
E-mail:  POŠALJI
PUBLIKACIJE
02.06.2021
XLVII SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA IKCG

 

Na osnovu člana 29 stav 4 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 022/18 od 11.04.2018), predsjednik Upravnog odbora IKCG Srđan Laković, dipl.inž.el., zakazao je XLVII SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA IKCG, koja će se održati 09.06.2021. godine, sa početkom u 12 časova.Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

 

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa XLVI sjednice, IV elektronske sjednice, izvještaja o realizaciji zaključaka sa navedenih sjednica i izvještaja Predsjednika Komore o aktivnostima u prethodnom periodu;
  2. Razmatranje Završnog računa IKCG za 2020. godine i Izvještaja revizorske kuće HLB “Mont Audit” d.o.o. Podgorica;
  3. Pokretanje inicijative za kupovinu poslovnog prostora, u svrhu stručnog usavršavanja članova Komore;
  4. Uspostavljanje saradnje sa ISME u smislu omogućavanja svakom aktivnom članu IKCG da dobije pristup svim usvojenim standardima;
  5. Razmatranje zahtjeva Nikole Latkovića za vansudsko poravnanje, u vezi sa kršenjem autorskih prava nad intelektualnom svojinom;
  6. Razno:
  • Razmatranje zahtjeva Velizara Radonjića – kupovina određenog broja monografija;
  • Razmatranje Inicijative Inženjerske akademije CG – kupovina određenog broja monografija;
  • Informacija o štampanju novog broja časopisa “Pogled”.