Generalni sekretar

PLAN INTEGRITETA, 2020/2022

 

Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta

 

Plan integriteta

 

Rješenje o imenovanju Menadžera integriteta

Generalni sekretar Komore 

Nikola Petrović, dipl. pravnik

 

 

 

   GENERALNI SEKRETAR KOMORE


Generalni sekretar Komore:

  1. zastupa Komoru i rukovodi radom Sekretarijata Komore, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti dužan je da imenuje lice koje ga zamjenjuje;
  2. odgovara za zakonitost rada Komore;
  3. koordinira rad organa i tijela Komore;
  4. potpisuje akta Komore iz svoje nadležnosti;
  5. potpisuje ugovore i dokumenta u vezi materijalnog i finansijskog poslovanja Komore, u skladu sa zakonom, statutom i aktima Komore;
  6. podnosi redovne i po potrebi vanredne izvještaje o poslovanju Komore iz svoje nadležnosti Upravnom odboru;
  7. po potrebi učestvuje u radu tijela i komisija Komore;
  8. organizuje i obezbjeđuje obavljanje povjerenih poslova;
  9. organizuje i obezbjeđuje obavljanje poslova od značaja za profesionalnu praksu i usavršavanje članova Komore; i
  10. obavlja i druge poslove predviđene zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktima Komore, kao i druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor.

Generalni sekretar Komore odgovara za svoj rad Upravnom odboru Komore i strukovnim komorama.

 

 

   Generalnog sekretara Komore bira Upravni odbor Komore, na osnovu javnog konkursa i podnesenog programa rada i razvoja Komore.

   Mandat generalnog sekretara Komore traje četiri godine i isto lice može biti još jednom birano na istu funkciju u konkursnom postupku.

   Postupak izbora pokreće Upravni odbor, najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata generalnog sekretara.

   Ugovorom između predsjednika Upravnog odbora i generalnog sekretara zasniva se radni odnos generalnog sekretara, utvrđuju se njegova prava i obaveze, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

   Mandat generalnog sekretara prestaje istekom perioda na koji je imenovan u skladu sa ugovorom koji sa njim zaključuje predsjednik Upravnog odbora Komore.

   Upravni odbor može razriješiti generalnog sekretara i prije isteka mandata.

   Generalni sekretar može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava upravni odbor najmanje 30 dana unaprijed.

   U slučaju prestanka funkcije generalnog sekretara iz st. 5, 6 i 7 ovog člana, Upravni odbor imenuje vršioca dužnosti iz redova Sekretarijata, do izbora novog generalnog sekretara.

 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021