Upravni odbor

 

2021 - 2025.

Mr Nikola Luković, dipl.inž.građ. - PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Maja Velimirović Petrović, dipl.inž.arh. - POTPREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

 

 

2016 - 2020.

Srđan Laković, dipl.inž.el. (april 2019. - decembar 2020), PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Boris Ostojić, dipl.inž.el. (2016. - mart 2019.)

Miodrag Macanović, dipl.inž.maš., POTREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA


 

2016 - do održavanja opštih izbora u Komori (15.12.2016. god.)

Prof. dr Branislav Glavatović, dipl.inž.geol.PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Prof. dr Radenko Pejović, dipl.inž.građ., POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA


2012 - 2016.

Prof. dr Branislav Glavatović, dipl.inž.geol. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Prof. dr Duško Lučić, dipl.inž.građ., POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

 

2008 - 2012.

Arh. Ljubo Dušanov StjepčevićPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Prof. dr Branislav Glavatović, dipl.inž.geol., POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

 

 

 

UPRAVNI ODBOR KOMORE
 
Upravni odbor je organ Komore koji upravlja radom Komore u skladu sa Zakonom, ovim statutom i drugim aktima Komore.
 
Upravni odbor čine: predsjednik, po dva predstavnika svake strukovne komore i dva predstavnika nadležnog Ministarstva.

Predsjednik Upravnog odbora je po funkciji i predsjednik Komore.

Potpredsjednika Upravnog odbora bira Upravni odbor na prijedlog predsjednika Upravnog odbora, iz reda članova Upravnog odbora, poštujući princip rotacije.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Upravnog odbora zamjenjuje potpredsjednik Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora ne može biti delegat Skupštine Komore.

Mandat predsjednika Upravnog odbora traje četiri godine i isto lice ne može biti ponovo birano na tu funkciju.

Mandat članovima Upravnog odbora traje četiri godine i ista lica ne mogu biti ponovo birana na tu funkciju.

Članu Upravnog odbora prestaje mandat i prije isteka roka na koji je izabran u slučaju da:

1)  bude opozvan od strane svoje strukovne komore ili drugog nadležnog organa;

2)  podnese ostavku;

3)  bude osuđen na izdržavanje kazne zatvora duže od šest mjeseci; i

4)  bude brisan iz registra članova Komore.

Članu Upravnog odbora koji je naknadno imenovan, odnosno biran ili zamijenjen na upražnjeno mjesto u Upravnom odboru, mandat prestaje istekom mandata Upravnog odbora.

Generalni sekretar Komore učestvuje u radu Upravnog odbora po službenoj dužnosti, bez prava glasa.

 

 

Po pravilu, predsjednik i potpredsjednik izvršnog odbora strukovne komore su članovi Upravnog odbora Komora, a izvršni odbor strukovne komore ima pravo da predloži i druga lica.

Skupština strukovne komore predlaže zamjenu člana Upravnog odbora.

Zamjena člana Upravnog odbora verifikuje se na prvoj narednoj sjednici Skupštine Komore.

 

 

Upravni odbor:

 1. sprovodi odluke i zaključke Skupštine Komore;
 2. priprema akta Komore koje razmatra i usvaja Skupština Komore;
 3. donosi poslovnik o svom radu;
 4. donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Komore;
 5. donosi kolektivni ugovor za Sekretarijat Komore;
 6. bira i razrješava generalnog sekretara Komore;
 7. predlaže Skupštini Komore člana Komore za tužioca u disciplinskom postupku u Komori, na prijedlog Skupština strukovnih komora;
 8. predlaže Skupštini Komore članove Komore za predsjednika i dva člana Disciplinskog suda Komore, na prijedlog Skupština strukovnih komora;
 9. utvrđuje prijedlog izvještaja o radu Komore za prethodnu godinu i predlaže Skupštini Komore na usvajanje;
 10. razmatra i predlaže Skupštini Komore na usvajanje finansijski izvještaj Komore za prethodnu godinu;
 11. razmatra i usvaja programe rada strukovnih komora i utvrđuje prijedlog programa rada Komore za narednu godinu i predlaže Skupštini Komore na usvajanje;
 12. razmatra i predlaže Skupštini na usvajanje finansijski plan Komore za narednu godinu;
 13. određuje visinu upisnine i članarine svojih članova;
 14. utvrđuje prijedlog pravilnika o disciplinskom postupku;
 15. utvrđuje prijedlog pravilnika o korišćenju i raspodjeli sredstava Komore;
 16. utvrđuje plan javnih nabavki Komore;
 17. donosi akta o radu tijela Komore;
 18. utvrđuje sadržinu i način vođenja i čuvanja registara Komore;
 19. predlaže visinu nadoknada za rad u organima i tijelima Komore i strukovnih komora;
 20. predlaže Skupštini Komore uslove za sticanje zvanja počasnog člana Komore;
 21. priprema listu prijedloga članova Komore za dodjelu nagrada i daje Skupštini Komore na razmatranje i usvajanje;
 22. utvrđuje iznos obaveza strukovnih komora prema zajedničkim potrebama Komore, na osnovu programa rada i planiranih troškova funkcionisanja Komore, poštujući princip jednakosti i ravnopravnosti;
 23. na prijedlog predsjednika Komore odlučuje o učlanjenju Komore u međunarodne organizacije i druge organizacije i imenuje predstavnike Komore u tim udruženjima, odnosno organizacijama i organima;
 24. na prijedlog predsjednika Komore, imenuje urednike i članove uređivačkih odbora štampanih i elektronskih izdanja i prezentacija Komore;
 25. organizuje i obezbjeđuje obavljanje povjerenih poslova, kao i poslova od značaja za profesionalnu praksu i usavršavanje rada članova Komore;
 26. donosi akta za sprovođenje poslova zakonom prenešenih javnih ovlašćenja;
 27. realizuje obavljanje povjerenih eskpertskih poslova;
 28. utvrđuje predlog godišnjeg programa stručnog usavršavanja članova Komore; i
 29. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima Komore.

Za vršenje određenih poslova Upravni odbor može imenovati komisiju.

Odlukom o formiranju komisije utvrđuje se njen djelokrug rada, sastav i visina nadoknade za rad.

Upravni odbor može donijeti odluku o formiranju regionalne kancelarije Inženjerske komore.

 

 

Upravni odbor radi na sjednicama Upravnog odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Izuzetak od prethodnoh stava čini donošenje akata Komore iz člana 28 stav 1 tačka 2 (statut Komore i pravilnik o raspodjeli sredstava Komore), kao i akti Komore iz stava 1 tač. 3, 4, 5 i 11, koji se moraju usvojiti sa deset glasova od ukupno 13 glasova članova Upravnog odbora Komore.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Upravnog odbora je odlučujući.

Sjednicu Upravnog odbora zakazuje i vodi predsjednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik Upravnog odbora.

Vanredne sjednice Upravnog odbora predsjednik Upravnog odbora dužan je da sazove u roku ne dužem od 15 dana, ukoliko to pisanim zahtjevom od njega zatraži predsjednik Skupštine Komore, najmanje trećina članova Upravnog odbora, Nadzorni odbor ili Izvršni odbor jedne strukovne komore.

Upravni odbor može zasijedati ako sjednici prisustvuje većina članova Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora mogu se održati i elektronskim putem.


Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021