O nama

 

 

 
Član 142

Inženjerska komora Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) se stara o unapređenju stručnosti i zaštiti interesa svojih članova, zaštiti javnog interesa u oblasti izgradnje, unapređenju uslova za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje i vrši javna ovlašćenja utvrđena ovim zakonom.

Član 143

Član Komore može biti fizičko lice koje obavlja djelatnost uređenu ovim zakonom.

Član Komore može biti i strano fizičko lice.

 

Član 146 - NADLEŽNOSTI

Komora obavlja sljedeće poslove:

1) unapređuje i obezbjeđuje stručno usavršavanje članova;

2) vodi registar članova Komore;

3) vodi registar članova kojima miruje članstvo u Komori;

4) predlaže tehničke osnove za izradu propisa iz člana 72 ovog zakona;

5) određuje visinu članarine svojih članova;

6) štiti, usklađuje i zastupa interese svojih članova;

7) donosi etički kodeks i stara se o njegovom sprovođenju; i

8) uređuje disciplinsku odgovornost, vodi disciplinske postupke protiv svojih članova i izriče disciplinske mjere.

Poslove iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana Komora vrši kao javno ovlašćenje.

Nadzor nad obavljanjem poslova iz stava 2 ovog člana vrši Ministarstvo.

 

IZVOD IZ STATUTA INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE  („Sl. list CG“, br. 22/18 od 11.04.2018. godine)
Član 4

Komora ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom Komore.

Komora je samostalna i nezavisna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlašćenih inženjerskih struka u Crnoj Gori, koje obavljaju poslove u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti u području izgradnje objekata.

 

Član 5

Komora obavlja djelatnost, iz oblasti izgradnje objekata, pod nazivom: »lnženjerska komora Crne Gore«.

Skraćen naziv Komore glasi: »IKCG«.

Sjedište Komore je u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 31.

Pri poslovanju sa inostranstvom, kao ime Komore upotrebljava se »Engineers Chamber of Montenegro«.

Kao skraćeni naziv pri poslovanju sa inostranstvom upotrebljava se »ECM«.

 

Član 12

Na osnovu obaveza i nadležnosti utvrđenih Zakonom, Komora obavlja sljedeće poslove:

1) unapređuje i obezbjeđuje stručno usavršavanje članova;

2) vodi registar članova Komore;

3) vodi registar članova kojima miruje članstvo u Komori;

4) predlaže tehničke osnove za izradu propisa iz člana 72 Zakona

5) određuje visinu članarine svojih članova;

6) obezbjeđuje, štiti, usklađuje i zastupa sigurnost i zaštitu opštih i pojedinačnih profesionalnih interesa i djelatnosti članova Komore;

7) donosi etički kodeks i stara se o njegovom sprovođenju;

8) uređuje disciplinsku odgovornost, vodi disciplinske postupke protiv članova Komore i izriče disciplinske mjere;

9) vrši povjerene poslove;

10) obavlja poslove koje joj država zakonom prenese kao javna ovlašćenja;

11) obavlja povjerene ekspertske poslove;

12) obavlja stručne poslove iz oblasti izgradnje objekata po zahtjevima državnih organa i pravnih lica;

13) bira organe i tijelaKomore;

14) stara se o stručnom i odgovornom djelovanju članova Komore;

15) utvrđuje visinu naknada za obavljanje poslova iz svoje djelatnost i

16) uspostavlja, održava i unapređuje saradnju sa drugim inženjerskim komorama i drugim srodnim organizacijama i institucijama u zemljii inostranstvu;

17) vrši internet prezentaciju Komore;

18) izdaje časopise, biltene, stručne publikacije i dr.;

19) informiše članove Komore o svim bitnim aktivnostima Komore i njenih članova;

20) utvrđuje i dodjeljuje priznanja i nagrade članovima Komore;

21) daje stručna mišljenja o zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti izgradnje objekata;

22) po potrebi izvještava Skupštinu CG, Ministarstva, državna, javna preduzeća, jedinice lokalne samouprave i uprave, na sopstvenu inicijativu ili na njihov zahtjev, o stanju i problemima, te o mjerama koje bi trebalo preduzeti radi unapređenja kvaliteta u oblasti izgradnje objekata;

23) aktivno učestvuje u izradi zakona i podzakonskih akata koji regulišu oblast izgradnje objekata i prati njihovu primjenu;

24) obavlja i druge poslove iz domena svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom; i

25) obavlja i druga javna ovlašćenja, u skladu sa pozitivnim propisima.

Poslove iz stava 1, tač. 1 i 4 ovog člana, Komora vrši kao javno ovlašćenje.

Nadzor nad obavljanjem poslova iz stava 2 ovog člana vrši Ministarstvo.

 

Član 17

Organi Komore su:

1) Skupština Komore;

2) Upravni odbor Komore;

3) Predsjednik Komore;

4) Generalni sekretar Komore;i

5) Nadzorni odbor Komore.

 

Predsjednik Skupštine Komore, predsjednik Upravnog odbora Komore i predsjednik Nadzornog  odbora Komore, biraju se po principu rotacije i moraju biti iz različitih strukovnih komora.

Član Komore ne može biti biran na više od jedne funkcije u organima i tijelima Komore.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021