Skupština
 
2016 - 2020.
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KOMORE
Boris Ilijanić, dipl.inž.arh.

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KOMORE 

Nebojša Milošević, dipl.inž.arh. - IN MEMORIAM

 

POTPREDSJEDNICA SKUPŠTINE KOMORE
Mira Radunović, dipl.inž.el.


 
 
 
 
2016. - 15.12.2016.
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KOMORE -
POTPREDSJEDNICA SKUPŠTINE KOMORE
Mr Olga Radulović, dipl.inž.građ.

 
 
2012 - 2016.
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KOMORE
Prof. dr Miodrag Bulatović, dipl.inž.maš.

(in memoriam)

 
 
2008 - 2012.
 
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE KOMORE
Prof. dr Radenko Pejović, dipl.inž.građ.


 

 

 

 
SKUPŠTINA KOMORE

 
Skupština je najviši organ Komore, sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom i ovim statutom.
Skupština Komore ima predsjednika i potpredsjednika.
U slučaju odsutnosti ili  spriječenosti, predsjednika Skupštine Komore zamjenjuje potpredsjednik Skupštine Komore.
Skupština Komore broji 100 delegata koji se biraju na period od četiri godine.
Skupštinu čine delegati strukovnih komora.
Svaka strukovna komora bira po 20 delegata u Skupštinu Komore.
Predsjednik i potpredsjednik Skupštine Komore biraju se iz redova delegata, uz poštovanje principa rotacije i moraju biti iz različitih strukovnih komora.
Delegate strukovnih komora bira skupština strukovne komore.
Rad Skupštine Komore uređuje se poslovnikom.
 
 

Skupština Komore:

 1. donosi statut Komore;
 2. donosi etički kodeks Komore;
 3. donosi poslovnik o svom radu;
 4. donosi odluku o raspisivanju redovnih i prijevremenih izbora;
 5. verifikuje mandate delegata Skupštine Komore;
 6. na prijedlog Skupština strukovnih komora, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Skupštine Komore, uz poštovanje principa rotacije;
 7. na prijedlog Skupština strukovnih komora, bira i razrješava predsjednika Upravnog odbora, uz poštovanje principa rotacije;
 8. na prijedlog Skupština strukovnih komora bira i razrješava članove Upravnog odbora i verifikuje mandate članovima Upravnog odbora po prijedlogu nadležnog Ministarstva;
 9. na prijedlog Skupština strukovnih komora, bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika i tri člana Nadzornog odbora, uz poštovanje principa rotacije;
 10. na prijedlog Upravnog odbora, bira i razrješava tužioca Komore u disciplinskom postupku u Komori;
 11. na prijedlog Upravnog odbora, bira i razrješava predsjednika i dva člana Disciplinskog suda Komore;
 12. razmatra i usvaja izvještaj o radu Komore za prethodnu godinu;
 13. razmatra i usvaja finansijski izvještaj Komore za prethodnu godinu;
 14. razmatra i usvaja program rada Komore za narednu godinu;
 15. razmatra i usvaja finansijski plan Komore za narednu godinu;
 16. usvaja izvještaj o radu Nadzornog odbora Komore;
 17. usvaja izvještaj o radu tužioca i disciplinskog suda Komore;
 18. utvrđuje visinu nadoknada za rad u organima i tijelima Komore i strukovnih komora;
 19. donosi pravilnik o dodjeli nagrada svojim članovima;
 20. donosi odluku o dodjeli nagrada, na prijedlog Upravnog odbora;
 21. propisuje uslove o načinu dodjele zvanja počasnog člana Komore;
 22. donosi odluku o dodjeli zvanja počasnog člana Komore, na prijedlog Upravnog odbora;
 23. raspravlja i odlučuje o pitanjima značajnim za obavljanje djelatnosti, položaja članova i rada Komore;
 24. donosi pravilnik o disciplinskom postupku;
 25. donosi i sprovodi godišnji program stručnog usavršavanja članova Komore;
 26. daje saglasnost na pravilnik o raspodjeli sredstava Komore;
 27. raspolaže imovinom Komore; i
 28. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom.
 
Skupština Komore raspisuje izbore u roku koji nije duži od tri mjeseca prije konstituisanja novog saziva Skupštine Komore.
Skupština Komore donosi odluku o svom raspuštanju.
 
 
Mandat delegata Skupštine Komore traje četiri godine i verifikuje se na konstitutivnoj sjednici Skupštine Komore, sa pravom strukovnih komora da po potrebi vrše promjenu svojih delegata u toku važećeg mandata.
Promjena delegata Skupštine Komore verifikuje se na prvoj narednoj sjednici Skupštine Komore.
 
 
Delegatu Skupštine Komore prestaje mandat i prije isteka roka na koji je izabran, ako:
1)  bude opozvan od strane svoje strukovne komore ili drugog nadležnog organa;
2)  podnese ostavku;
3)  bude osuđen na izdržavanje kazne zatvora duže od šest mjeseci; i
4)  bude brisan iz registra članova Komore.
 
 
Skupština Komore zasijeda po potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.
Radom Skupštine Komore predsjedava predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik Skupštine Komore.
Mandat predsjednika i potpredsjednika Skupštine Komore traje četiri godine i ista lica ne mogu biti ponovo birana na tu funkciju.
Redovnu sjednicu Skupštine Komore saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik Skupštine Komore.
Prijedlog za sazivanje vanredne sjednice Skupštine Komore mogu podnijeti: Upravni odbor, Nadzorni odbor, generalni sekretar ili najmanje jedna trećina delegata Skupštine Komore.
Prijedlog iz stava 5 ovog člana mora biti sastavljen u pisanoj formi sa dnevnim redom i odgovarajućim materijalom.
Predsjednik Skupštine Komore dužan je da sazove vanrednu sjednicu najkasnije 15 dana od dana dobijanja prijedloga iz stava 6 ovog člana.
Ukoliko predsjednik Skupštine Komore ne postupi u smislu stava 7 ovog člana, sjednicu     
Skupštine Komore može sazvati i njome predsjedavati predlagač zahtjeva za sazivanje vanredne sjednice Skupštine Komore.
Predsjednik Upravnog odbora i generalni sekretar obavezno, a članovi Upravnog odbora po potrebi, učestvuju u radu na sjednicama Skupštine Komore.
 
 
Skupština Komore može početi sa radom ako sjednici Skupštine Komore prisustvuje više od polovine ukupnog broja delegata (kvorum).
Ako se sjednica Skupštine Komore nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom, najranije deset dana, a najkasnije 15 dana od dana kada je sjednica Skupštine Komore trebalo da bude održana (ponovljena sjednica).
Kvorum za održavanje ponovljene sjednice Skupštine Komore čini 1/3 od ukupnog broja delegata Skupštine Komore.
Skupština Komore donosi odluke većinom glasova prisutnih delegata Skupštine Komore.
Izuzetno, kada se donosi statut Komore, biraju predsjednik i potpredsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog Odbora, odluke se donose većinom glasova ukupnog broja delegata Skupštine Komore.
Glasanje u Skupštini Komore je, po pravilu, javno.
Poziv za sjednicu Skupštine Komore sa prijedlogom dnevnog reda i materijalom dostavlja se delegatima Skupštine Komore poštom ili elektronskom poštom, najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice.
Način učestvovanja u radu Skupštine Komore, ostvarivanja prava delegata, kao i ostala pitanja vezana za rad i odlučivanje, bliže se uređuju poslovnikom o radu Skupštine Komore.
 
Sjednice Skupštine Komore ne mogu se održavati elektronskim putem.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021