Predsjednik Komore

 

 

april 2019 - 

PREDSJEDNIK KOMORE

Srđan Laković, dipl.inž.el.

 

decembar 2016 - mart 2019.


PREDSJEDNIK KOMORE

Boris Ostojić, dipl.inž.el.

 

 

 

 

 

 

  

Predsjednik Komore

   
   Predsjednik Komore reprezentuje i predstavlja Komoru u okviru ovlašćenja i nadležnosti Upravnog odbora.

   Pored ovlašćenja iz stava 1 ovog člana, predsjednik Komore:

  1. organizuje, usmjerava i vrši koordinaciju saradnje Komore sa nadležnim ministarstvom;
  2. organizuje, usmjerava i vrši koordinaciju saradnje Komore sa drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu;
  3. koordinira rad strukovnih komora i prati realizaciju planiranih aktivnosti u direktnom kontaktu sa predsjednicima Izvršnih odbora strukovnih komora; i
  4. potpisuje protokole o saradnji.

 

   Mandat predsjednika Komore traje četiri godine i isto lice ne može biti ponovo birano na tu funkciju.

   Odredbe ovog statuta o prestanku mandata člana Upravnog odbora primjenjuju se i na prestanak mandata Predsjednika Komore.

 

   Predsjednik Komore ne može biti predsjednik i član stalnih komisija Komore.


 

CV
 

CV - english

 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021