Pravilnici o polaganju stručnog ispita

Pravilnici

Smjernice za polaganje stručnog ispita

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUCNOG ISPITA

I

Saobraćaj

Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte

Pravilnik o načinu vršenja revizije složenog inženjerskog objekta

Pravilnik o sadržaju elaborata o pripremnim radovima  za složene inženjerske objekte saobraćajne infrastrukture

Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta

Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda složenih inženjerskih objekata

Energetika

Pravilnik o načinu izrade i bližem sadržaju tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata - električna i toplotna energija

Pravilnik o načinu vršenja revizije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije

Pravilnik o sadržaju eleborata pripremnih radova za građenje složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije

Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije

Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije

Legalizacija

Pravilnik - o načinu ispitivanja, načinu izrade i sadržaju analize statičke i seizmičke stabilnosti bespravnog objekta površine do 500.00m2

Opšti dio

Pravilnik o načinu izrade i sadrzini tehničke dokumentacije za gradjenje objekta

Pravilnik o načinu vršenja revizije glavnog projekta

Pravilnik o obliku i izgledu table za gradjenje objekata

Pravilnik o načinu vršenja stručnog nadzora nad gradjenjem objekata

Pravilnik o načinu vodjenja i sadržini gradjevinskog dnevnika i gradjevinske knjige

Pravilnik o načinu i postupku osmatranja tla i objekta u toku gradjenja i upotrebe

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

II

ZAKON O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA 

Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova za građevinske proizvode

Pravilnik o listi usaglašenih standarda za građevinske proizvode

Pravilnik o listi usaglašenih standarda za građevinske proizvode-PRILOG

Pravilnik o klasifikaciji građevinskih proizvoda u odnosu na njihove reakcije i otpornost na požar

Pravilnik o obliku i sadržaju dokumenata o tehničkoj ocjeni i načinu vođenja evidencije; izdatih dokumenata o tehničkoj ocjeni građevinskog proizvoda

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021