Kako postati član komore

Član Komore može biti fizičko lice i strano fizičko lice, koje obavlja djelatnost uređenu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 082/20 od 06.08.2020).

Status člana Komore stiče se upisom u Registar članova Komore. U Registar članova Komore može se upisati fizičko lice koje posjeduje najmanje kvalifikaciju VII1 podnivoa okvira kvalifikacija. Član Komore može postati, pod posebnim uslovima i fizičko lice koje posjeduje najmanje kvalifikaciju VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, a koje nije steklo uslov za sticanje licenci (mladi inženjeri).

 

POSTUPAK UČLANJENJA

 

Za učlanjenje u IKCG, potrebno je da popunite obrazac – PRIJAVA ZA UČLANJENJE.

 

Popunjenu, odštampanu i potpisanu Prijavu, zajedno sa kompletnom dokumentacijom* za učlanjenje (*Prilozi uz Prijavu – na drugoj strani obrazca) možete dostaviti lično u prostorijama Komore, ili poslati poštom na adresu Komore u Podgorici (Bulevar Džordža Vašingtona br.31).

 

Učlanjenjem dobijate Potvrdu o članstvu u Komori sa rokom važnosti godinu dana od datuma učlanjenja. Skeniranu Potvrdu poslaćemo na prijavljenu mail adresu, po obrađenom zahtjevu za učlanjenje, dok originalnu verziju možete podići u prostorijama Komore, ili na zahtjev putem pošte na Vašu adresu stanovanja/firme.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021