OGLAS za slobodno radno mjesto VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA INFORMISANJE
17.03.2023

Inženjerska komora Crne Gore raspisuje OGLAS za slobodno radno mjesto VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA INFORMISANJE – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, probni rad 3 mjeseca.

Pored opštih uslova za rad predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava sljedeće posebne uslove:                            

 • stručno obrazovanje: VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, fakultet iz oblasti društvenih nauka ili prirodnih nauka;
 • najmanje tri godina radnog iskustva;
 • znanje engleskog jezika – nivo B2;
 • poznavanje rada na računaru.

 

Kandidat treba da dostavi prijavu na oglas koja sadrži ime i prezime, adresu, e-mail adresu i kontakt telefon.

 Uz prijavu na oglas, kandidat je dužan da dostavi sljedeću dokumentaciju:

 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Fotokopiju lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja;
 • Dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje i sl.);
 • Dokaz ovlašćene institucije o znanju engleskog jezika;
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;
 • Radna biografija (CV);

Prijava sa dokumentacijom, u skladu sa ovim oglasom se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, u zatvorenoj koverti, neposrednom predajom na arhivi Komore ili putem pošte na adresu:

 

INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona br. 31

(sa naznakom Za oglas za zapošljavanje “Višeg stručnog saradnika za informisanje”)

 

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u štampanim medijima posredstvom Zavoda za zapošljavanje i na sajtu Komore. 

 

Nakon isteka propisanog roka za prijavu kandidata, Komisija formirana od strane Upravnog odbora Komore će izvršiti provjeru dokumentacije i utvrditi ispunjenost uslova iz ovog oglasa.

 

Provjera sposobnosti vrši se usmenim intervjuom sa kandidatima koji su ispunili uslove predviđene oglasom.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.  

 

Za sve dodatne informacije zainteresovani kandidati se mogu obratiti na e-mail adresu ing.komora@t-com.me.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021